In de statuten van de Stichting Lève Rolduc is het organiseren van reünies één van de hoofdtaken. Daarin staat immers dat een van haar doelstellingen is: ‘het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen van Rolduc, welk doel zij tracht te verwezenlijken onder meer door het organiseren van reünies of andere bijeenkomsten van oud-leerlingen’.
Het organiseren van de reünies is toevertrouwd aan zelfstandig opererende Reüniecomités binnen de Stichting Lève Rolduc.

De stichting is opgericht op 31 oktober 1978 en richt zich ook op de beschrijving en de vastlegging van Rolducs verleden en de bescherming van Rolduc als cultureel erfgoed.

Als uitvloeisel van dit streven zijn als afgeronde projecten te noemen:

 • De uitgave van C.Th. Reul en collega’s: ‘Het Vierde Rolduc 1946-1971’ (1983)
 • De uitgave van W.M. Lemmen: ‘Rolduc, een kleine Gids’ (1985)
 • Het maken van een geluidsband met de voor het merendeel Franse liederen die op Rolduc werden gezongen: ‘Cantiques de Rolduc’ (1997)
 • Het beleggen van een symposium ter herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de opheffing van de abdij (1796-1996)
 • Het doen verrichten van onderzoek naar de authenticiteit van het gebeente van Ailbertus
 • Het inhoudelijk begeleiden en mede vormgeven aan twee professionele videoproducties: één over de abdijtijd en één over de internaat tijd.
 • Het overzichtswerk van Joep Offermans: ‘Abdij Kloosterrade – Rolduc 1104–1381’ (2003)
 • Het Oorkondeboek van de abdij Kloosterrade 1108-1381, bewerkt door M.S. Polak en E.C. Dijkhof (2004)
 • ‘Toegewijd aan de dienst van God, facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc’ (2004) Deze bundel opstellen verscheen als jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
 • Een tekstkritische editie met vertaling van het vervolg (Continuatio) op de Annales Rodenses door abt Nico Heyendal, een enorme klus die op 18 november 2022 door dr. Toon van Oeffelt als enig overgebleven lid van een werkgroep is afgerond. Op die dag verdedigde hij zijn proefschrift Continuatio Annales Rodenses aan de Open Universiteit.

Projecten die thans binnen de stichting voorbereid c.q. uitgevoerd worden zijn onder andere:

 • Met voortvarendheid werkt een enthousiaste werkgroep aan de conservering, digitalisering en het toegankelijk maken van de enorme hoeveelheid foto’s, dia’s en ander beeldmateriaal over Rolduc. Het is een waardevolle schat aan informatie die aandacht van velen en behoud voor het nageslacht verdient.
 • Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is het initiatief genomen om jaarlijks een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing in 2010 van start gegaan.

Diverse projecten die interessant en wenselijk zijn om op korte termijn te worden opgepakt liggen nog op de plank. Al deze activiteiten vergen veel mankracht en soms is het nodig deskundigen van buiten aan te trekken om tot een goed resultaat te komen; gebrek aan menskracht en financiële middelen noopt tot het maken van keuzes.

Conclusie: wij kunnen steun in elk opzicht gebruiken.

Neem contact op met een van de bestuursleden als je geïnteresseerd bent om deel te nemen in een werkgroep of stuur een mail naar Stichting Lève Rolduc

Wie het werk dat de stichting in het belang van Rolduc verricht geldelijk wil steunen kan dat doen door overboeking van een gift. Iedere gift is bijzonder welkom op bankrekeningnummer NL 38 RABO 01484 96 865 ten name van de Stichting Lève Rolduc.