De stichting Lève Rolduc is opgericht op 31 oktober 1978; de statuten zijn op 25 september 2023 geactualiseerd.

Doelstelling van de Stichting

 • Het behoud van het culturele erfgoed van abdijcomplex Rolduc
 • Het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen van Rolduc (organisatie Reünies)
 • Het bevorderen van activiteiten in het belang van de instelling en de vastlegging van haar historie
 • Conservering foto- en beeldmateriaal Rolduc
 • Publicaties verzorgen
 • Augustinuslezingen organiseren

Activiteiten

In de statuten van de Stichting Lève Rolduc is het organiseren van reünies een van de hoofdtaken. Daarin staat immers dat een van haar doelstellingen is: ‘het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen, welk doel zij tracht te verwezenlijken onder meer door het organiseren van reünies of andere bijeenkomsten van oud-leerlingen’. Het organiseren van de reünies is toevertrouwd aan zelfstandig opererende Reüniecomités, onder auspiciën van de Stichting Leve Rolduc.

Als uitvloeisel van dit streven zijn als afgeronde projecten te noemen:

 • De uitgave van C.Th. Reul en collega’s: ‘Het Vierde Rolduc 1946-1971’ (1983)
 • De uitgave van W.M. Lemmen: ‘Rolduc, een kleine Gids’ (1985)
 • Het maken van een geluidsband met de voor het merendeel franse liederen die op Rolduc werden gezongen: ‘Cantiques de Rolduc’ (1997)
 • Het beleggen van een symposium ter herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de opheffing van de abdij (1796-1996)
 • Het doen verrichten van onderzoek naar de authenticiteit van het gebeente van Ailbertus
 • Het inhoudelijk begeleiden en mede vormgeven aan twee professionele videoproducties: één over de abdijtijd en één over de internaat-tijd.
 • Het overzichtswerk van Joep Offermans: ‘Abdij Kloosterrade – Rolduc 1104–1381’ (2003)
 • Het Oorkondeboek van de abdij Kloosterrade 1108-1381, bewerkt door M.S. Polak en E.C. Dijkhof (2004)
 • ‘Toegewijd aan de dienst van God, facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc’ (2004) Deze bundel opstellen verscheen als jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
 • Een tekstkritische editie met vertaling van het vervolg (Continuatio) op de Annales Rodenses door abt Nico Heyendal, een enorme klus die nog veel inzet van de werkgroep zal vergen. Door ziekte en overlijden van enkele werkgroepleden is alleen Toon van Oeffelt bezig geweest met de afronding van dit project. Hij promoveerde op 18 november 2022 aan de Open Universiteit .

Projecten die thans binnen de stichting voorbereid c.q. uitgevoerd worden zijn onder andere:

 • Met voortvarendheid werkt ons lid Jan Hartmann aan de conservering, digitalisering en het toegankelijk maken van de enorme hoeveelheid foto’s, dia’s en ander beeldmateriaal over Rolduc. Het is een waardevolle schat aan informatie die aandacht van velen en behoud voor het nageslacht verdient. Hij kan nog wat handjes gebruiken!!
 • Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is het initiatief genomen om jaarlijks een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing van start gegaan.

Diverse projecten die interessant en wenselijk zijn om op korte termijn te worden opgepakt liggen nog op de plank. Al deze activiteiten vergen veel mankracht en soms is het nodig deskundigen van buiten aan te trekken om tot een goed resultaat te komen; gebrek aan menskracht en financiële middelen noopt tot het maken van keuzes.

Conclusie: wij kunnen steun in elk opzicht gebruiken.

Neem contact op met een van de bestuursleden als je geïnteresseerd bent om deel te nemen in een werkgroep of stuur een mail naar ons stichting.leve.rolduc@gmail.com.
Wie het werk dat de stichting in het belang van Rolduc verricht geldelijk wil steunen kan dat doen door overboeking van een gift op rekeningnummer NL38RABO0148496865 ten name van de Stichting Lève Rolduc.

Sinds 1 januari 2018 is onze Stichting in het bezit van de Culturele ANBI-status, hetgeen van belang is voor u inzake aftrekbaarheid van giften. Het daaraan gekoppelde RSIN-nummer is: 90 15 72 174

Mail naar Stichting