Stichting Lève Rolduc

Verslag 2023

Bestuurssamenstelling

Op 1 januari 2023 trad het fors gewijzigde bestuur in functie. Toegetreden zijn: Jan Schrijen, Pierre Poldervaart en Herman Waelen. In april werd op inofficiële wijze afscheid genomen van de teruggetreden bestuursleden: Lei Pennings, Harrie van Gastel, Kees Schutgens en Hans Voncken. Daarbij werd hen dank betoond voor de vele activiteiten die zij voor de Stichting Lève Rolduc hebben verricht. Vanaf 1 januari 2023 bestaat het bestuur uit: Jan Schrijen (voorzitter), Pierre Poldervaart (eerste secretaris), Herman Waelen (tweede secretaris), Dré Peeters (penningmeester), Jan Hartmann (lid), Jan Somers (lid). Het bestuur van de Stichting Lève Rolduc kwam in 2023 tienmaal bijeen. Vrijwel altijd in volledige samenstelling.

Relatie met Bisschoppelijk Centrum Rolduc

Het nieuwe bestuur heeft met verve haar taken opgepakt. Het was uiteraard van belang om een kennismakingsgesprek te hebben met de ook pas aangetreden directeur van het Bisschoppelijk Centrum Rolduc, de heer Michel Leinders MBA. In dit overleg is gesproken over de overdracht van het fotoarchief, over de zorgen die de Stichting heeft over de zgn. betonbieb en de toegang totdewaardevolleentearchiverenstukken.TevensheeftdeStichtingmeegedeeld bezigtezijn met de hertaling van De Kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel en de uitgifte daarvan. In het aangename gesprek zijn nog afspraken gemaakt voor een vervolggesprek en de uitwisseling van een onderzoeksrapport over de toekomst van Rolduc.

Wijzigingen in statuten

Sprekend over de continuïteit van de Stichting zijn besluiten genomen om de statuten aan te passen. Daarin is ruimte gecreëerd om ook de externe oud-leerlingen te betrekken in een reünie van Rolduc en de overige activiteiten van de Stichting Lève Rolduc. Daarin past ook dat in de statuten meer aandacht wordt gegeven aan het behoud van het erfgoed van Rolduc. Inmiddels is gebleken dat ook bij oud-leerlingen deze gedachte ruim weerklank heeft gekregen. De statuten zijn eveneens aangepast aan de huidige wettelijke vereisten.

Augustinuslezing

In oktober werd de inmiddels traditionele Augustinuslezing gehouden. Onder grote belangstelling van meer dan 80 aanwezigen gaf de burgemeester van Kerkrade, mevrouw dr. Petra Dassen- Housen een boeiende uiteenzetting over de ontwikkelingen van deze “oude” mijnstad. Als oud- leerlinge van Rolduc oogstte zij grote waardering voor haar inspirerende gedachten.

Aldus wordt de gedachte ondersteund om meer oud-leerlingen van Rolduc in deze activiteit te betrekken. Velen zullen zeker een boeiend betoog kunnen houden.

Hertaling van De Kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel

In 2023 heeft de hertaling van De Kleine Republiek centraal op de agenda gestaan. Besloten is dit werk van Lodewijk van Deyssel in de hertaling van Jan Hartmann, oud-leerling van Rolduc, uit te geven. Het boek geeft een goed beeld van Rolduc rond de vorige eeuwwisseling. Om uitgifte daarvan mogelijk te maken is de Stichting op zoek gegaan naar sponsoren. De presentatie van dit boek zal plaats vinden tijdens de aanstaande reünie in 2024.

Reünies

In april 2024 wordt een reünie op Rolduc gehouden in de “oude” stijl. De enquête na de laatste reünie gaf duidelijk aan dat de deelnemers aan de reünie een tussentijd van 3 jaar toch wel lang vonden. Ook de peiling van de belangstelling gaf een grote respons voor een reünie in 2024. Het Reüniecomité Rolduc I heeft inmiddels voorbereidingen getroffen, zodat de reünie op 19 en 20 april 2024 zal worden gehouden.

Tegelijkertijd is ook een aanzet gegeven om een reünie te houden voor de oud-leerlingen van Rolduc na de tijd van het internaat. Ook hier is grote belangstelling tot deelname. Daartoe is een tweede reüniecomité gevormd: Reüniecomité Rolduc II. Er is een reünie voor deze groep gepland op 9 november 2024. Het bestuur van de Stichting Lève Rolduc heeft besloten ook deze reünie zoveel mogelijk te ondersteunen.

Financiën

Voor de financiële gang van zaken in 2023 verwijzen we naar de bijgevoegde Balans en Resultatenrekening. Het resultaat oogt positief door de geboekte sponsorbedragen en reeds vooruitbetaalde bedragen voor de reünie. In de jaarrekening 2024 zal een overzicht van de kosten en opbrengsten van het project De Kleine Republiek en van de reünie worden opgenomen.

Deze projecten zullen in principe kostendekkend zijn.

Voor de resultaatrekening 2023 en balans per 31 december 2023 klik op onderstaande buttons.

Resultaatrekening 2023 Balans per 31-12-2023