Voor de Stichting Lève Rolduc was 2022 een jaar van verandering. 

Niet alleen stond er een reünie gepland, ook had een aantal bestuursleden aangegeven in de loop van 2022 hun functie om hen moverende redenen te willen neerleggen. Daarvoor moesten nieuwe bestuursleden worden gezocht. Aan het eind van 2022 waren deze bestuursmutaties afgerond en vanaf 1 januari 2023 kon het nieuwe bestuur aan de slag.

In het verslagjaar stonden met name in de tweede helft de op handen zijnde veranderingen in het bestuur op de agenda. In totaal werden 7 vergaderingen gehouden, die in de eerste helft van het jaar veelal samenliepen met de vergaderingen van het reüniecomité.

Op 8 en 9 april werd een reünie gehouden, waaraan meer dan 100 oud-rolduciens deelnamen. Naast de onderlinge gedachtewisselingen zijn aan Rolduc oude bouwtekeningen van Rolduc aangeboden, die een wezenlijk bestanddeel van de historie van Rolduc weergeven.

De reünie was zeer geslaagd en de collecte in de hoogmis van zaterdag bracht een mooie opbrengst die via de Gemeente Kerkrade is besteed aan de opvang van jonge Oekrainers.

Door het reüniecomité is een enquete gehouden over het hoe verder met het tijdpad van de reünies, het mogelijk betrekken van andere deelnemers, die niet op het internaat van Rolduc hebben gezeten en dergelijke. Met de uitkomsten zal het reuniecomité rekening houden.

Naast de reünie werd op 27 mei 2022 de jaarlijkse Augustinuslezing gehouden. Ca 80 deelnemers luisterden met aandacht naar de lezing van Prof. Gabriël van de Brink  over 

“Crisis van het neoliberalisme en de waarden van het kloosterleven”.

In de vergaderingen van de stichting werd o.a. aandacht besteed aan;

  • De betonbibliotheek, het behoud en openbaarheid van de aanwezige literatuur
  • Het digitaal foto-archief en de mogelijke overdracht aan het Historisch Centrum Limburg in Maastricht
  • De voortgang van het proefschrift en de promotie van Toon van Oeffelt over de Continuatio
  • De hertaling van De Kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel
  • Overleg met Rolduc en de exploitant van het conferentiecentrum Rolduc

In dit Financieel Verslag zijn de ontvangsten en uitgaven van de reünie en de Augusinuslezing opgenomen. Na het overleg van 2 augustus van het Sichtingsbestuur met aspirant leden is aan het einde van het jaar het secretariaat overgedragen aan het nieuwe bestuur.

Het bestuur dankt de heren Lei Pennings, Harrie van Gastel, Hans Voncken en Kees Schutgens voor hun bijdrage aan het werk van de Stichting Lève Rolduc..