De Stichting Lève Rolduc heeft in haar statuten als doel o.a. opgenomen:
Het behoud van het culturele erfgoed van Rolduc bevorderen.

In dat kader heeft het bestuur naar aanleiding van het verschijnen van het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Kerkrade zijn zienswijze op de voorgenomen realisatie van een 18-holes golfbaan aan de gemeente Kerkrade kenbaar gemaakt door middel van ons bezwaarschrift van 18 september 2016:

Bezwaarschrift voorontwerp bestemmingsplan

Als reactie daarop onderstaande ingezonden brief naar de Limburgse pers gezonden. In een verkorte vorm is die brief op donderdag 10 augustus 2017 geplaatst. De tekst ervan treft u hieronder aan:

Ingezonden brief Limburgse pers

Onlangs is het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Kerkrade officieel ter inzage gelegd. Ook daarop heeft onze stichting tijdig – vóór 4 oktober 2017 – gereageerd door het overhandigen van onze bedenkingen en zienswijzen aan de gemeenteraad van de gemeente Kerkrade:

Zienswijzen Bestemmingsplan buitengebied Kerkrade

Laatste nieuws: het gedeelte van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Kerkrade dat gaat over de golfbaan rond Rolduc is uit het bestemmingsplan gehaald.

Dit betekent, dat de situatie hetzelfde blijft ook al wordt het bestemmingsplan aangenomen. Als de initiatiefnemers van de realisatie van de golfbaan rond Rolduc hun plan alsnog willen activeren, dan zal de procedure vanaf het begin opgestart moeten worden.

LAATSTE NIEUWS

De gemeente Kerkrade heeft het Golfbaan Project Rolduc uit het ontwerp bestemmingsplan gehaald om te voorkomen dat de gehele bestemmingsplanwijziging geen doorgang kan vinden.
Mocht het weer aan de orde komen, dan zal het gehele proces opnieuw opgestart moeten worden!

Wij blijven mogelijke ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte.